Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez eliss.net.pl z siedzibą w Bytomiu przy ul. Blachówka 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bytomiu posługującą się numerem NIP 6491559842 i REGON 241711830.
 2. a) ilekroć w niniejszym Regulaminie zastosowana jest nazwa sklepu eliss.net.pl dotyczy ona firmy Eliss, Eliza Lipś-Papiorek z siedzibą jak powyżej.
 3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym eliss.net.pl, lub kupującym u eliss.net.pl na portalu aukcyjnym Allegro.pl, zwanym dalej Klientem, a eliss.net.pl, zwaną dalej Sprzedawcą.
 4. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym eliss.net.pl/ portalu aukcyjnym Allegro.pl. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
 5. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez eliss.net.pl jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

II. Przedmiot sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego eliss.net.pl oraz oferowane w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym eliss.net.pl/na aukcjach portalu internetowego Allegro.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.
 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).
 4. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego eliss.net.pl oraz oferowanych w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
 5. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego eliss.net.pl.
 6. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
  a. przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata),
  b. za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,
  c. gotówką,
 7. poprzez system płatności elektronicznych.
 8. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
 9. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa eliss.net.pl do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 10. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 12. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.
 13. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: Eliss, ul.Blachówka 46, 41-935 Bytom lub elektronicznie na adres [email protected]. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji eliss.net.pl traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.
 14. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności w postaci transakcji poprzez system płatności elektronicznych, eliss.net.pl dolicza opłatę za powyższą transakcję w wysokości poniesionych przez firmę eliss.net.pl kosztów jej zrealizowania, liczoną od łącznej wartości brutto zamówienia z uwzględnieniem kosztów wysyłki. Wysokość naliczonej opłaty za transakcję poprzez system płatności elektronicznych jest każdorazowo wyszczególniona w podsumowaniu zamówienia przed związaniem Klienta umową.

III. Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej eliss.net.pl i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:
  a. dokonywania zakupów w sklepie internetowym eliss.net.pl,
  b. jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,
  c. jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,
  d. opiniowania sprzętu bez konieczności moderacji i akceptacji z naszej strony,
  20. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma, na podany adres e-mail, link służący do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
 3. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.
 4. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:
  a. wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie eliss.net.pl i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:,
  I. realizacji umowy przez Sprzedającego,
  II. informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy eliss.net.pl,
  b. powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego eliss.net.pl,
  c. może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.
 5. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. O zmianach w Regulaminie użytkownik zostanie powiadomiony przy pierwszym logowaniu po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Akceptacja zmian w regulaminie odbywa się poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy eliss.net.pl. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu eliss.net.pl z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu eliss.net.pl .
 7. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.eliss.net.pl z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Użytkownik dokonuje akceptacji zmiany regulaminu poprzez kliknięcie/potwierdzenie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy eliss.net.pl.
 8. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym eliss.net.pl należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.
 9. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.
 10. Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta zgodnie z punktem 15 niniejszego Regulaminu.

IV. Dostawa

 1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym eliss.net.pl oraz zakupionych w ramach portalu internetowego Allegro.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej we wskazanym przez Klienta miejscu, opłaty za przesyłkę uzależnione są od wielkości i wagi zakupionego przedmiotu, przeważnie od 10 do 25zł. Opłata za przesyłkę może być bezpłatna w zależności od kwoty jednorazowego zakupu i jest to oznaczone w specyfikacji każdego przedmiotu wystawionego na eliss.net.pl
 3. Klient może także odebrać zamówiony sprzęt w siedzibie firmy eliss.net.pl po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.
 4. Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany na stronie eliss.net.pl, przy każdym przemiocie.
 5. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 2 dni roboczych, a w szczególnych tylko przypadkach, np. ofert promocyjnych, ofert limitowanych, kończących się serii do 5 dni roboczych, i kupujący może dowiedzieć się o szczegółach czasu dostawy danego przedmiotu mailowo lub telefonicznie.
 6. W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.
 7. W przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem eliss.net.pl (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej.
 9. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem [email protected] (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy z firmą przewozową.
 10. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego, zaleca się zgłosić drogą mailową lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie eliss.net.pl.
 11. W przypadku jednego zamówienia złożonego z wielu produktów, co do których występują różnice w sposobie ich pakowania w szczególności ze względu na ich gabaryty lub też różnice w zakresie czasu realizacji zamówienia, eliss.net.pl może dokonać podziału zamówienia na mniejsze przesyłki. W opisanej sytuacji koszt dostawy podany Klientowi w podsumowaniu zamówienia nie zmienia się, lecz zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki. W sytuacji, gdy anulowana zostanie część zamówienia – niezależnie od przyczyn, korekcie oraz zwrotowi podlegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia.

V. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 15 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby eliss.net.pl (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu). eliss.net.pl  umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]  Zaleca się również wypełnienie formularza zwrotu, dostępnego na stronie internetowej: https://eliss.net.pl/zwroty-i-reklamacje/
 2. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Stosowny załącznik dostępny jest na stronie internetowej: https://eliss.net.pl/zwroty-i-reklamacje/
 3. Termin 15-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
  b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  44. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym eliss.net.pl posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 15 dni od doręczenia sprzętu.
 6. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 15 dni od jego otrzymania przez kupującego.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
 8. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 15 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
 9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Uprawnienia i obowiązki określone w pkt 40-50 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

VI. Reklamacje

 1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 2. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wypełnił elektroniczny formularz znajdujący się na stronie internetowej eliss.net.pl co pozwoli na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia. Po wypełnieniu elektronicznego formularza, Klient otrzymuje zwrotnie komunikat informujący o przyjęciu zgłoszenia do rozpatrzenia przez Sprzedającego.
 3. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego oraz numer zgłoszenia serwisowego RMA.
 4. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru wraz z kopią dokumentu zakupu.
 5. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpośrednio na adres siedziby Sprzedającego: eliss.net.pl, Eliss, Eliza Lipś-Papiorek, 41-935 Bytom, ul.Blachówka 46
 6. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną ze szczególnym uwzględnieniem oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego RMA. Sprawny przebieg procedury reklamacyjnej, a w szczególności odbiór przesyłki reklamacyjnej przez Sprzedawcę jest uzależniony od prawidłowego i widocznego oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego RMA. Jego brak uniemożliwia identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego i znacznie opóźnia rozpatrzenie sprawy.
 7. Wygenerowany przez system numer zgłoszenia serwisowego RMA ważny jest tylko przez 7 dni od daty jego przydzielenia. Wysyłka towaru reklamacyjnego po upływie wskazanego terminu może spowodować utrudnienia i opóźnić rozpatrzenie sprawy reklamacyjnej.
 8. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.
 9. Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.
 10. Jeśli towar/sprzęt został dostarczony osobiście do siedziby eliss.net.pl, to rewers wydawany Klientowi przy przyjmowaniu sprzętu do serwisu firmy eliss.net.pl jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu bez sprawdzania danych odbierającego.
 11. Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w ww. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 15 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.
 12. Większość produktów oferowanych przez Sprzedawcę posiada gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta oraz na stronie w opisie produktu. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
 13. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
 14. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w myśl ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823). Klient będący konsumentem uprawniony jest do złożenia swojej skargi m.in. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Klient będący konsumentem jest uprawniony do złożenia swojego wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich również za pośrednictwem uprawnionego podmiotu, którym w przypadku eliss.net.pl jest Inspekcja Handlowa (www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595).
 15. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)
 16. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową sprzedaży. W szczególności Towar jest niezgodny z umową sprzedaży jeżeli:
 17. a) Towar nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 18. b) Towar nie ma właściwości, o których istnieniu eliss.net.pl zapewniała;
 19. c) Towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 20. Wyłączeniem stanowi sytuacja jeśli Klient zamontował osobiście urządzenie niezgodnie z instrukcją montażu uszkadzając Towar.
 21. Jeżeli Towar sprzedany ma wadę, Klient ma prawo:
  a) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo żądać usunięcia wady;
  albo
  b) złożyć oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, przy czym w takim przypadku eliss.net.pl  może na podstawie ugody z Klientem wymienić Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć;
 22. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 23. Klient zamiast zaproponowanego przez eliss.net.pl usunięcia wady może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez eliss.net.pl
  eliss.net.pl może odmówić wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów.
 24. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar na adres siedziby eliss.net.pl  na koszt eliss.net.pl. Koszty związane z odesłaniem przez Klienta reklamowanego eliss.net.pl zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Dokonując reklamacji lub zwrotu reklamowanego Towaru Klient wypełnia załączony do Towaru dokument reklamacji, podając w jego treści przyczynę reklamacji Towaru.
 25. Klient ma prawo do złożenia reklamacji tytułem rękojmi w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia wydania Towaru Klientowi.
 26. Kupujący zobowiązuje się w procesie reklamacji dostarczyć w oryginalnym opakowaniu w celu zabezpieczenia go, a sposób w jaki wysyła reklamowany towar powinien zabezpieczyć go przed uszkodzeniami transportowymi oraz dołączyć całą dokumentację, w szczególności – gwarancyjną i serwisową.
 27. Skorzystanie przez Klienta z uprawnień opisanych w niniejszym punkcie nie ogranicza możliwości skorzystania z uprawnień opisanych w poniższym punkcie, o ile ujawnione przez Klienta wady Towaru podlegają ochronie gwarancyjnej.

VII. Gwarancja

 1. Z zastrzeżeniem, że dokument gwarancyjny został załączony bezpośrednio do Towaru i nie stanowi inaczej, eliss.net.pl zwana w dalszej części niniejszego punktu XII „Gwarantem”, gwarantuje sprawne działanie Towaru oznaczonego logo gwarancyjnym umieszczonym na opakowaniu Towaru zgodnie z jego cechami użytkowymi, sprzedanego przez Gwaranta na rzecz Klienta (w dalszej części zwanego „Reklamującym”) za pośrednictwem eliss.net.pl w okresie gwarancji wskazanym w dokumencie gwarancyjnym załączonym do Towaru (okres gwarancji różni się w zależności od rodzaju Towaru). Ujawnione w tym czasie niesprawne działanie Towaru, niezawinione przez jego użytkownika, będzie usuwane bezpłatnie poprzez dokonanie naprawy przez serwis gwarancyjny BEAM Polska. Towar zakupiony w inny sposób, niż opisany w zdaniu poprzedzającym, lub nieoznaczony stosownym logo gwarancyjnym na opakowaniu lub do którego nie został załączony dokument gwarancji, nie jest objęty ochroną gwarancyjną na podstawie niniejszego oświadczenia Gwaranta.
 2. Zakres terytorialny ochrony gwarancyjnej stanowi obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W terminie do 14 (czternastu) dni roboczych Reklamujący zostanie powiadomiony o przyjęciu lub powodach odrzucenia reklamacji gwarancyjnej. Naprawa zostanie wykonana w terminie do 30 (trzydziestu) dni roboczych od daty dostarczenia Towaru do centrum serwisowego Gwaranta. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza terytorium Polski.
 4. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np.: sprawdzenie działania, konserwacja, wymiana baterii, itp.
 5. Gwarancją nie są objęte:
  a) mechaniczne uszkodzenia Towaru i wywołane nimi niesprawne jego działanie,
  b)  czyszczenie Towaru,
  c) uszkodzenia i niesprawne działanie Towaru wynikłe z:
  – niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji,
  – samowolnych (dokonywanych przez użytkownika, nie autoryzowany serwis lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub innych zmian konstrukcyjnych,
  – użytkowania Towaru niesprawnego, powodującego powiększenie uszkodzeń,
  d)  Towar, z którego został usunięty numer seryjny umożliwiający jego identyfikację, o ile był na nim zamieszczony,
  e)  Akcesoria (materiały eksploatacyjne) do Towaru, a także takie jego części, które ulegają zużyciu; takie części można zamówić telefonicznie lub mailowo.
 6. Ponowne reklamowanie Towaru uznanego po przeprowadzeniu ekspertyzy technicznej za sprawny, a zgłaszanego, jako niesprawny z tego samego powodu, co przy pierwszej reklamacji, daje Gwarantowi uprawnienie do obciążenia Reklamującego dodatkowymi kosztami ekspertyzy technicznej, a także kosztami przysłania lub transportu takiego Towaru z/do centrum serwisowego.
 7. Naprawy Towaru (sprzętu) niepodlegającego ochronie gwarancyjnej można zlecić odpłatnie centrum serwisowemu Gwaranta (cena odpowiada naliczanym indywidualnie kosztom własnym).
 8. W celu uzyskania dodatkowych informacji o Towarze, zamówienia akcesoriów do Towaru lub uzyskania informacji o zakresie ochrony gwarancyjnej (w szczególności – warunkach serwisu gwarancyjnego), należy kontaktować się telefonicznie
  504-11-01-24, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00
 9. Postanowienia niniejszego punktu XII. Gwarancja stosuje się, o ile dokument gwarancyjny załączony do Towaru nie stanowi inaczej.
 10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Reklamującego (Kupującego) wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 11. W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej eliss.net.pl znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
 12. Wszelkie spory pomiędzy eliss.net.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Polsce, przy czym Klientowi przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności Klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu Klient powinien dostarczyć do instytucji przez siebie wybranej, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (w niektórych instytucjach formularz ten ma różne nazwy, np. wniosek-zapis na sąd polubowny).